تعداد مقالات: 452
102. گزارشی از شناسایی دشت لوت (ایران)

7(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، فروردین 1350

فرج الله محمودی؛ روژه کک


103. پژوهش در اقلیم کردستان(سنندج تا مریوان)

15(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1356

ابراهیم جعفر پور


105. صنایع سنگی ناحیه رود فهرج (لوت جنوبی)

11(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، آبان 1353

احمد معتمد؛ ژ-هنزلن


106. تغییرات شاخص خشکی وانحراف باران در آذربایجان غربی

1(ضمیمه دانشکده ادبیات و علوم انسانی )، شماره 0، دی 1357

دکترابراهیم جعفرپور


108. زندگی ما قبل تاریخ در خبیص ( بخش دوم)

8(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1351

احمد مستوفی


109. تحول تاریخی طبیعی زاینده رود و شکل گیری مدنیّت در حاشیة آن

دوره 36، شماره 0، مهر 1378

دکتر محمد حسین رامشت؛ علیرضا عباسی؛ مجید منتظری


112. بررسی نقش مکان و مورفولوژی در کیفیت هوای شهر تهران با استفاده ازGIS و داده‌های ماهواره‌ای (RS)

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386

اصغر نظریان؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ علی اکبر جنگی


114. عملکرد شهر میانی خوی در توسع? فضائی استان آذربایجان غربی

دوره 40، شماره 2، اردیبهشت 1387

کرامت ا... زیاری؛ جعفر تقی اقدم


115. دوست من، دکتر احمد مستوفی

(ویژه نامه)، شماره 0، اسفند 1386

دکتر محمد حسن گنجی


118. بررسی خشکسالی، تر سالی و پیش بینی تغییرات اقلیم منطقه بیرجند

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384

دکتر علیرضا بنی واهب؛ دکتر بهلول علیجانی


123. ژئوپلی نومی خلیج فارس و استراتژی های اقتصادی چین و ژاپن

دوره 35، شماره 3، دی 1382

دکتر زهرا پیشگاهی فرد؛ افسر زارعی گاریزی


124. تاثیر خشکسالی های اخیر در افت منابع آب زیرزمینی دشتهای شمال همدان

دوره 35، شماره 2، تیر 1382

دکتر حسینمراد محمدی؛ علی اکبر شمسی پور