دوره و شماره: 7(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0 - شماره پیاپی 1475، فروردین 1350 
3. زمین شناسی (لوت) آکادمی علوم پاریس 16 مارس 1970

ژرژکنراد G.Conrad؛ ژاکلین کنراد J . Conrad؛ فرج الله محمودی


5. مقدمه ای بر زمین شناسی لوت

فرج الله محمودی؛ خدیجه اسدیان؛ احمد معتمد


6. دوران چهارم جدید ومزولیتیک آخر

دکتر رین هلد هو کریده؛ دکتر پرویز کردوانی


شماره‌های پیشین نشریه