تحلیل و پیش بینی آماری خشکسالی و دوره های خشک کوتاه مدّت در استان خراسان

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلّم

2 کارشناس ارشد جغرافیا