نویسنده = دکتر زهرا پیشگاهی فرد
تعداد مقالات: 6
1. ژئوپلی نومی خلیج فارس و استراتژی های اقتصادی چین و ژاپن

دوره 35، شماره 3، دی 1382

دکتر زهرا پیشگاهی فرد؛ افسر زارعی گاریزی


3. بررسی روابط میان اقوام ساکن در منطقه کوهستانی تالش

دوره 41، شماره 0، اسفند 1380

دکتر زهرا پیشگاهی فرد؛ حسن صمدزاده گلستان


4. کردستان در مسیر مشارکت سیاسی

دوره 39، شماره 0، اسفند 1379

دکتر زهرا پیشگاهی فرد


5. ژئوپلیتیک ایران در نظام دگرگون شونده جهانی

دوره 36، شماره 0، مهر 1378

دکتر زهرا پیشگاهی فرد


6. جغرافیای انتخابات

دوره 33، شماره 0، تیر 1372

دکتر زهرا پیشگاهی فرد